ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

fan4 (จู้อิน ㄈㄢˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ fàn