ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

fan3 (จู้อิน ㄈㄢˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ fǎn