ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

fan3 (จู้อิน ㄈㄢˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ fǎn