ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

fan2 (จู้อิน ㄈㄢˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ fán