ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

fan1 (จู้อิน ㄈㄢ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ fān