ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

er4 (จู้อิน ㄦˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ èr