ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

er3 (จู้อิน ㄦˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ ěr