ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

er2 (จู้อิน ㄦˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ ér