ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

e2 (จู้อิน ㄜˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ é