ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

duo4 (จู้อิน ㄉㄨㄛˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ duò