ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

duo1 (จู้อิน ㄉㄨㄛ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ duō