ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

dui1 (จู้อิน ㄉㄨㄟ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ duī