ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

duan4 (จู้อิน ㄉㄨㄢˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ duàn