ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

duan1 (จู้อิน ㄉㄨㄢ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ duān