ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

du4 (จู้อิน ㄉㄨˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ