ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

du1 (จู้อิน ㄉㄨ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ