ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

dou3 (จู้อิน ㄉㄡˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ dǒu