ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

dou1 (จู้อิน ㄉㄡ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ dōu