ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

dou (จู้อิน ˙ㄉㄡ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ dōu.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ dǒu.
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ dòu.