ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

dong1 (จู้อิน ㄉㄨㄥ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ dōng