ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ding1 (จู้อิน ㄉㄧㄥ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ dīng