ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

die2 (จู้อิน ㄉㄧㄝˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ dié