ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

diao1 (จู้อิน ㄉㄧㄠ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ diāo