ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

dian4 (จู้อิน ㄉㄧㄢˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ diàn