ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

dian1 (จู้อิน ㄉㄧㄢ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ diān