ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

dei (จู้อิน ˙ㄉㄟ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ dēi.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ děi.