ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

dao4 (จู้อิน ㄉㄠˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ dào