ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

cuo4 (จู้อิน ㄘㄨㄛˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ cuò