ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

cuo1 (จู้อิน ㄘㄨㄛ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ cuō