ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

cun2 (จู้อิน ㄘㄨㄣˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ cún