ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

cuan2 (จู้อิน ㄘㄨㄢˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ cuán