ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chuo4 (จู้อิน ㄔㄨㄛˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chuò