ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chun1 (จู้อิน ㄔㄨㄣ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chūn