ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chui2 (จู้อิน ㄔㄨㄟˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chuí