ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chuan3 (จู้อิน ㄔㄨㄢˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chuǎn