ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chuan1 (จู้อิน ㄔㄨㄢ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chuān