ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chua (จู้อิน ˙ㄔㄨㄚ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ chuā.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ chuǎ.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ chuà.