ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chou3 (จู้อิน ㄔㄡˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chǒu