ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chou2 (จู้อิน ㄔㄡˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chóu