ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

chou2 (จู้อิน ㄔㄡˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ chóu