ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

chou1 (จู้อิน ㄔㄡ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ chōu