ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chou1 (จู้อิน ㄔㄡ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chōu