ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chong1 (จู้อิน ㄔㄨㄥ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chōng