ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chi4 (จู้อิน ㄔˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chì