ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chi2 (จู้อิน ㄔˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chí