ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chen3 (จู้อิน ㄔㄣˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chěn