ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chen2 (จู้อิน ㄔㄣˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chén