ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chang3 (จู้อิน ㄔㄤˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chǎng