ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chang1 (จู้อิน ㄔㄤ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chāng