ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chan2 (จู้อิน ㄔㄢˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chán