ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chan1 (จู้อิน ㄔㄢ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chān