ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chan (จู้อิน ˙ㄔㄢ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ chān.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ chán.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ chǎn.
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ chàn.

ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chan

  1. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ ちゃん