ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

cha1 (จู้อิน ㄔㄚ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chā